• دسته بندی: ترمینال و تونل
 • کارفرمای اصلی: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )
 • کنسرسیوم: بانک شهر - شرکت سابیر بین الملل
 • مشاور کارفرما : شرکت مهندسین مشاور بهروی تهران
 • مجری: شرکت مهندسی بلند والاد
 • مشاورهمکار پیمانکار: مهندسین مشاور عمران پژوهش راهور
 • تاریخ اجرا: آذر 1393
 • موقعیت: استان گلستان
 • مساحت: 9000 مترمربع
 • کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
 • مشاور: مهندسین مشاورین ایمن راه
 • مجری: شرکت مهندسی بلندوالاد
 • کاربری: ترمینال پروازهای خارجی