برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در  پروژه های بلندوالاد

 
این آموزش با حضور مدیران ، کارمندان و کارگران پروژه با هدف آشنایی با عوامل بوجود آورنده حریق ، عوامل تاثیر گذار بر آن و همچنین اطفای آن برگزار گردید. این موضوع که حریق می تواند از یک شعله بسیار کوچک شروع شده و محدوده بسیار گسترده ای را متاثر از خود  قراردهد اهمیت آشنایی با تجهیزات و روشهای  اطفای حریق در زمانهای ابتدایی حریق را حائز اهمیت می نماید،  در این مانور آموزشی که توسط واحد ایمنی گروه مهندسی بلند والاد و با همکاری کارشناسان اداره آتش نشانی تهران برگزار گردید  سعی گردید تا با بوجود آوردن یک فضای مجازی توسط برفروختن حریق با سر منشاء های مختلف و استفاده از تجهیزات خاموش کننده متناسب مانند آب ، کپسول پودر و گاز  CO۲ ، افراد در یک محیط حادثه قرارگرفته و واکنش آنها ارزیابی گردد تا بتوان با استفاده از نقاط قوت آموزش داده شده در مانور در زمان بروز حادثه احتمالی ، بیشترین اثربخشی افراد را در کنترل و اطفای حریق شاهد بود.

 

hse4-newshse3hse7-1content