خط مشی ایمنی

در اولویت قرار دادن موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست
رعایت اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچۀ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
ایجاد نگرش جدید در مقوله ایمنی و بهداشت محیط کار و فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیران، کارکنان
تخصیص منابع مالی، انسانی و سازمانی مورد نیاز
رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی
استفادۀ بهینه از انرژی و منابع
ارزیابی عملکرد فرآیندها وب رنامه هاب ه منظورب هبود مستمر سیستم مدیریتب هداشت،ا یمنی و محیط زیست
ارائۀ آموزشهای لازم و فن آوریهای جدید به صورت مستمر
شناسائی، ارزیابی، حذف و یا کنترل مؤثر مخاطرات در شرایط معمول، تغییر و بحران
مشارکت دادن همۀ ذینفعان اعم از کارکنان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت
بهداشت، ایمنی و محیط زیست
توجه به رعایت آخرین تغییرات استانداردهای مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار که توسط سازمانهای ذیصلاح تدوین می گردد.